preskoči na sadržaj
 

7.4.2015.

PITANJA IZ FIZIKE ZA 7. RAZRED – ENERGIJA

  1. Što je energija?

  2. Kada za tijelo kažemo da ima kinetičku energiju?

  3. Navedi sve vrste potencijalnih energija koje poznaješ.

  4. U čemu je sve pohranjena kemijska energija?

  5. Od dva tijela jednakih masa prvo na visini 1 m, a drugo na visini 2 m, koje tijelo ima veću gravitacijsku potencijalnu energiju?

  6. Od dva tijela na jednakoj visini prvo tijelo ima masu 1 kg, a drugo ima masu 2 kg, koje tijelo ima veću gravitacijsku potencijalnu energiju?

  7. Od dvije jednake opruge jednu smo stisnuli za 1 cm, a drugu smo stisnuli za 2 cm, koja opruga ima veću elastičnu potencijalnu energiju?

  8. Od dva automobila jednakih masa jedan se giba brzinom 50 km/h, a drugi se giba brzinom  60 km/h, koji ima veću kinetičku energiju?

  9. Što je rad?

10. Kako se zove i označava osnovna jedinica za rad i ujedno jedinica za sve vrste energija?

11. Kako glasi formula za izračunavanje rada? (obije varijante, horizontalni i vertikalni rad)

12. Na kojem načelu je zasnovan rad na kosini?

13. Kako glasi formula za rad na kosini?

14. Što je snaga?

15. Kako se zove i označava osnovna jedinica za snagu?

16. Kako glasi matematički izraz (formula) za izračunavanje snage?

17. Definicija džula.

18. Definicija vata.

 

PREUZIMANJE:

PITANJA IZ FIZIKE ZA 7. RAZRED – ENERGIJA

 

 

PITANJA IZ FIZIKE ZA 8. RAZRED – VALOVI

  1. Što je titranje?

  2. Što je ravnotežni položaj?

  3. Što je amplitude?

  4. Što je elongacija?

  5. Što je jedan titraj?

  6. Što je period?

  7. Što je frekvencija?

  8. Koja formula povezuje period i frekvenciju?

  9. Što je potrebno da bi nastalo valno gibanje?

10. Što je valna duljina?

11. Što je transverzalni val? Navedi dva primjera transverzalnog vala!

12. Što je longitudinalni val? Navedi dva primjera longitudinalnog vala!

13. Koje su vrste valova na void?

14. Što je valna zraka?

15. Što je valna fronta?

16. Navedi formula za izračunavanje brzine valova.

17. Kako dijelimo zvuk prema frekvenciji izvora zvuka?

18. Kolika je donja, a kolika gornja granica čujnosti zvuka za prosječno ljudsko uho?

19. Gdje se primjenjuje ultrazvuk?

20. Znati odrediti za određenu frekvenciju pripada li ona čujnom zvuku ili ne. Npr. zvuk od    1750 Hz čujemo, a zvuk od 27000Hz ne čujemo…

 

PREUZIMANJE:

PITANJA IZ FIZIKE ZA 8. RAZRED – VALOVI

 

 

 

 

Fizika priprema za ispit-gibanje 8. razred

 

Gibanje i sila – primjeri zadataka s ranijih ispita

  1. Jupiterov satelit Io kruži oko Jupitera po stazi čiji je polumjer  421 600 km. Period revolucije Ia iznosi 1.77 dana. Kolika je brzina kojom se giba Io?

  2. Ana se sprema na put. Ona stanuje 1500 m daleko od kolodvora. Vlak joj polazi u 7:45 sati. U koliko sati ona mora krenuti od kuće pješke da bi na kolodvor stigla 5 minuta prije polaska vlaka? Ana pješači brzinom 4.5 km/h.

  3. U utrci na 800 m pobjednik je imao vrijeme 1minut i 45 sekundi. Kolikom je prosječnom brzinom on trčao?

  4. Iz gradova A i B istodobno, jedan prema drugome krenu automobil i autobus. Automobil krene iz grada A i vozi prosječnom brzinom 20 m/s, a autobus krene iz grada B i vozi prosječnom brzinom 60 km/h. Udaljenost između gradova je 308 km. Nakon koliko vremena će se oni susresti? Rezultat iskaži u satima i minutama!

  5. Od mirovanja do brzine 108 km/h automobilu je potrebno 8 sekundi. Kolikom se akceleracijom ubrzava automobil? Koliki je put prešao dok se ubrzavao?

  6. Niz padinu dugačku 175 m spušta se dječak na skateboardu ubrzano, krenuvši iz stanja mirovanja. U podnožje padine on stigne za 50 sekundi. Koliku je brzinu imao dječak kada je stigao u podnožje padine?

  7. Tijelo krene iz stanja mirovanja i u vremenu od 12 s dostigne brzinu 90 km/h. Tom se brzinom potom nastavi gibati tijekom jedne minute. Na kraju se tijelo usporavajući zaustavi za 20 sekundi. Nacrtaj v-t graf gibanja tijela. Koliki je ukupan put što ga tijelo prijeđe u navedenom gibanju.

  8.  Biciklist put od 150 m prijeđe za 20 sekundi gibajući se jednoliko. Kolikom se brzinom  gibao?

  9.  Ako se neko tijelo gibalo brzinom 45 km/h, koliko je to kad se pretvori u m/s?

10.  Motociklist se od mirovanja do brzine 20 m/s ubrzavao 8 s. Kolika je bila njegova akceleracija?

12.  Marko trenira rukomet, a stanuje 1920 m daleko od sportske dvorane. Trening mu počinje u 17:30. U koliko sati on treba krenuti od kuće da bi u dvoranu  stigao 15 minuta prije početka treninga, ako pješači brzinom 5.76 km/h?

 

13.  Tijelo krene iz stanja mirovanja i u vremenu od 25 s dostigne brzinu 126 km/h. Tom se brzinom nastavi gibati u narednih 10 s. Na kraju se usporavajući  zaustavi u slijedećih 20 s.

          a) Koliko je trajalo gibanje tijela?

          b) Nacrtaj v-t graf gibanja tijela.

     c) Odredi ukupan prijeđeni put tijela.

     d) Izračunaj srednju brzinu tijela.

 

14.   Tijelo se, krenuvši iz mirovanja, ubrzavalo akceleracijom 0.35 m/s2 i pri tome je  prešlo put    duljine 137.2 m. Koliko vremena se tijelo ubrzavalo i koliku je brzinu imalo na kraju puta?

 

15.   Petra stanuje 1260 m daleko od škole. Nastava joj počinje u 13:15. U koliko sati  ona treba krenuti od kuće da bi u školu stigla 10 minuta prije početka nastave, ako pješači brzinom   5.04 km/h?

 

16.   Tijelo krene iz stanja mirovanja i brzinu od 108 km/h dostigne za 20 s. Tom se  brzinom  nastavi gibati tijekom sljedećih 15 s. Na kraju se usporavajući zaustavi u narednih 25 s.

  a) Nacrtaj v-t graf gibanja tijela.

  b) Grafički, metodom zbrajanja površina odredi ukupan prijeđeni put tijela.

 

17.   Koliki će put prijeći tijelo mase 4 kg dok na njega djeluje sila od 15 N u vremenu od 7 s?

 

18.  Kolika je masa tijela tijela koje pod utjecajem sile od 25 N za 3 s postigne brzinu 15 m/s?

 

Fizika priprema za ispit-gibanje 8. razred.pdf

 

 

 

 

 

 

PITANJA IZ FIZIKE    7. razred

Nastavna cjelina: TIJELA I TVARI

  1. U kojim agregacijskim stanjima mogu biti tijela oko nas?

  2. Kakve su osobine tijela koja se nalaze u čvrstom agregacijskom stanju?

  3. Kakve su osobine tijela koja se nalaze u tekućem agregacijskom stanju?

  4. Kakve su osobine tijela koja se nalaze u plinovitom agregacijskom stanju?

  5. Što znači izmjeriti neku duljinu?

  6. Kako se zove i označava osnovna jedinica za mjerenje duljine?

  7. Što je metar (decimetar, centimetar, milimetar) kvadratni?

  8. Što je metar (decimetar, centimetar, milimetar) kubni?

  9. Čime mjerimo obujam tekućina?

10. Ukratko opiši postupak mjerenja obujma tijela nepravilnog oblika.

11. Kojom fizičkom veličinom se opisuje tromost (inercija) tijela?

12. Definicija kilograma.

13. Što je vaga?

14. Što su utezi?

15. Što je gustoća tvari?

16. Kako glasi formula za izračunavanje gustoće?

17. Kako se zove i označava osnovna jedinica za mjerenje gustoće?

18. Koja se još mjerna jedinica za gustoću koristi osim osnovne, je li ona veća ili manja od nje i koliko puta?

19. Što je molekula? Od kojih su sitnijih čestica načinjene miolekule?

20. Što je atom? Od čega je načinjen atom?

21. Kako se zovu čestice koje kruže u elektronskom omotaču i kakav naboj na sebi nose?

22. Koje se čestice nalaze u atomskoj jezgri i kakav naboj one na sebi nose?

 

Nastavna cjelina: MEĐUDJELOVANJE TIJELA

  1. Navedi sve vrste međudjelovanja (sile) i svako potkrijepi primjerom.

  2. Koje sile opisuju međudjelovanja udaljenih tijela, tj. tijela koja nisu u neposrednom dodiru?

  3. Koje se sile javljaju pri neposrednom dodiru?

  4. Sila je vektorska veličina. Čime je ona potpuno određena?

  5. Kako se zove i označava osnovna jedinica za silu? Definiraj jedinicu za silu!

  6. Napiši izraz (formulu) za izračunavanje elastične sile.

  7. Što je dinamometar? Koji je njegov najvažniji dio?

  8. Što je sila teža, a što težina?

  9. Gdje se nalazi hvatište sile teže, a gdje hvatište težine?

10. Napiši izraz (formulu) za izračunavanje sile teže i težine.

11. Kako se označava jakost zemljinog gravitacijskog polja (gravitacija) i koliko ona približno iznosi?

12. Kako izračunavamo rezultantu dviju sila koje su jednako usmjerene, a kako ako su suprotnog smijera?

13. Što je sila trenja? Kakvog je ona smijera?

14. Napiši izraz (formulu) za izračunavanje sile trenja.

15. Koja sila trenja je veća, ona kod klizanja ili kod kotrljanja po podlozi?

16. Što je težište?

17. Navedi vrste ravnoteža i za svaku skiciraj jedan primjer.

18. Kako težište i veličina oslonca djeluju na stabilnost tijela?

19. Što je poluga?

20. Napiši izraz (formulu) za ravnotežu poluge.

21. Navedi vrste poluga i alate koji su zasnovani na svakoj vrsti.

22. Što je tlak?

23. Kako se zove i označava osnovna jedinica za tlak? Definiraj jedinicu za tlak! Pretvaranja jedinica.

24. Napiši izraz (formulu) za izračunavanje tlaka.

25. Zbog čega nastaje tlak zraka? Koliko iznosi normalni tlak zraka na razini mora?

26. Što je ciklona i kakvo vrijeme donosi? Što je anticiklona i kakvo vrijeme donosi?

 

PITANJA IZ FIZIKE    7. razred

 

 

 

 

 

 

 

PITANJA IZ FIZIKE – 8. razred

  1. Koji su dijelovi jednostavnog strujnog kruga?

  2. Nacrtaj jednostavni strujni krug pomoću elektrotehničkih simbola.

  3. Nacrtaj strujni krug s dvije (tri, četiri) serijski spojene žaruljice.

  4. Nacrtaj strujni krug s dvije (tri, četiri) paralelno spojene žaruljice.

  5. Koji način spajanja trošila se češće koristi i zbog čega? Navesti dva razloga!

  6. Što su izolatori? Navesti pet vrsta tvari koje imaju osobine izolatora.

  7. Što su vodiči? Navesti tri vrste tvari koje imaju osobine vodiča.

  8. U nizu navedenih tvari: destilirana voda, bakar, plastika, guma, olovo, grafit, vodena otopina soli, vodena otopina kiseline, vodena otopina lužine, staklo, papir, drvo, željezo... podcrtaj one koji su vodiči (izolatori).

  9. Nabroji učinke električne struje.

10. Od kojih tvari se izrađuju žarne niti kod žarulja?

11. Čime se pune fluorescentne cijevi?

12. Koja je osnovna osobina magneta?

13. Zbog čega se magnetna igla kompasa uvijek pokazuje smijer sjever-jug?

14. Gdje se nalazi Zemljin sjeverni (južni) magnetni pol?

15.Možemo li poistovjetiti Zemljine geografske i magnetne polove? Obrazloži odgovor!

16. Kakva  se međudjelovanja (sile) mogu javiti između dva magneta?

17. Ukratko opiši Oerstedov pokus.

18. Što je elektromagnet i od čega se sastoji?

19. Može li jezgra elektromagneta biti od čelika? Obrazloži odgovor!

20. Što je elektriziranje tijela?

21. Kako je elektrizirano tijelo na kojemu je višak elektrona?

22. Kako je elektrizirano tijelo na kojemu je manjak elektrona?

23. Koja je najmanja količina naboja u prirodi?

24. Kako se zove i označava osnovna jedinica za električni naboj?

25. Koliko elektrona ima jedan kulon? Zapiši u znanstvenom zapisu!

26. Na kojem principu radi elektroskop?

27. Tko su nositelji električne struje u metalnim (kovinskim) vodičima?

28. Što su elektroliti?

29. Tko su nositelji električne struje u elektrolitima?

30. Što je električna struja?

31. Kako se zove i označava osnovna jedinica za mjerenje jakosti električne struje?

32. Kako se zove uređaj za mjerenje jakosti električne struje i kako se on uključuje u strujni krug?

33. Kako glasi formula za izračunavanje jakosti električne struje?

34. Što se dogodi s jakošću električne struje kada u strujni krug umjesto jedne spojimo dvije ili više žaruljica serijski?

35. Što se dogodi s jakošću električne struje u glavnom vodu kada u strujni krug spojimo dvije ili više žaruljica paralelno?

36.Kako nastaje kratki spoj? Što možemo rećo o struji kratkog spoja?

37. Kako se zove i označava osnovna jedinica za mjerenje električnog napona?

38. Kako glasi formula za izračunavanje električnog napona?

39. Kako se zove uređaj za mjerenje električnog napona i kako se on uključuje u strujni krug?

40. Kako glasi formula za izračunavanje rada (energije) električne struje?

41.Kako glasi formula za izračunavanje snage električne struje?

42. Kako se zove mjerna jedinica za „potrošnju“ električne energije koja se najčešća koristi u praksi i koliko je puta ona veća od džula?

43. Kako se zove pojava u kojoj se, gibanjem vodiča i magneta, na krajevima vodiča inducira električni napon?

44. Što je električni otpor?

45. Kako se zove i označava osnovna jedinica za mjerenje električnog otpora?

46. Kojom formulom izračunavamo električni otpor vodiča?

47. Kako glasi Ohmov zakon?

48. Koja je formula za Ohmov zakon?

 

 PITANJA IZ FIZIKE – 8. razred

 

 

TražilicaLogo škole


Sponzor


Energetska obnova

      ISTOČNA ZGRADA

 

        ZAPADNA ZGRADA


Učimo zajedno II.


 


 


 


 


Vozni red autobusa


Kalendar
« Rujan 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Anketa
Jeste li ikada bili žrtva vršnjačkog nasilja?


 

Kada zvono zvoni

 

JUTARNJI TURNUS

1.šk.sat 8:00 – 8:45

2.šk.sat 8:50 – 9:35

  veliki odmor 15 min.

3. šk.sat 9:50 – 10:35

  veliki odmor 15 min.

4.šk.sat 10:50 – 11:35

5.šk.sat 11:40 – 12:25

6.šk.sat 12:30 – 13:15

 

POSLIJEPODNEVNI TURNUS

1.šk.sat 13:30 – 14:15

2.šk.sat 14:20 – 15:05

  veliki odmor 15 min.

3. šk.sat 15:20 – 16:05

4.šk.sat 16:10 – 16:55

5.šk.sat 17:00 – 17:45

6.šk.sat 17:50 – 18:35

 


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju